Všetky kategórie

Dezinfekčný prostriedok Buldog 0,5l


Dostupnosť: Dodanie do 2-5 dní
3,64 €  

Podrobný popis tovaru:

Dezinfekčný prostriedok na báze etanolu určený predovšetkým na dezinfekciu rúk. Možno použiť aj na dezinfekciu povrchov.Vyrobené na základe receptúry odporúčanej WHO. Výrobok ničí baktérie, plesne, vírusy.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Technické parametre:

Účinná látka: Etanol>80% obj., peroxid vodíka.