Všetky kategórie

Tmel Lutex ATN asf.náter.9,6kg


Dostupnosť: Dodanie do 2-5 dní
37,00 €  

Podrobný popis tovaru

Asfaltový tmel Lutex ATN sa používa na oprave starších striech, zacelí vzniknuté praskliny.

UPOZORNENIE!!

Výstražné upozornenia (H vety)
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
(H372) Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
(H336) Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
(H315) Dráždi kožu.
(H226) Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné odporúčanie (P vety)
(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.